Testy psychologiczne

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Autor
Anastasi Anne, Urbina Susana
ISBN
83-85512-97-7
Liczba stron
902
Oprawa
twarda
Format
195 x 240 [mm]
Rok wydania
1999

Zajrzyj do działu mechatronika

Testy używane głównie w psychologicznej diagnozie indywidualnej, znajdują coraz szersze zastosowania. Zaczyna się je na przykład na większą skalę w selekcji zawodowej. Książka ta uzupełnia dotychczasowy brak na rynku wydawniczym obszerniejszych publikacji z tej dziedziny. Publikacja ta łączy w sobie wysoki poziom naukaowy i rzetelność z przystępnością sposobu prezentacji treści. Położono tu silny akcent na różnorodność badań testowych oraz zastosowanie poszczególnych ich typów.

Spis treści:

Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego

CZĘŚĆ PIERWSZA
FUNKCJE I ŹRÓDŁA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

1. Natura testów psychologicznych i ich stosowanie
Zastosowania i odmiany testów
Czym jest test psychologiczny?
Dlaczego stosowanie testów psychologicznych powinno podlegać kontroli?
Przeprowadzanie testu
Zmienne związane z osobą badającego i sytuacją
Perspektywa osoby badanej
Wpływ ćwiczenia na wykonywanie testu
Źródła informacji o testach

2. Historyczne źródła współczesnych badań testowych
Wczesne zainteresowania klasyfikacją i kształceniem osób upośledzonych umysłowo
Pierwsi psychologowie eksperymentalni
Zasługi Francisa Galtona
Cattell i wczesne “testy umysłowe”
Binet i powstanie testów inteligencji
Testy grupowe
Testy uzdolnień
Standaryzowane testy osiągnięć
Badanie osobowości

CZĘŚĆ DRUGA
ZAGADNIENIA PSYCHOMETRYCZNE

3. Normy i znaczenie wyników testowych
Pojęcia statystyczne
Normy rozwojowe
Normy wewnątrzgrupowe
Względność norm
Komputery i interpretacja wyników testowych
Interpretacja testu zorientowanego na standard wykonania
Minimum kwalifikacji i wyniki graniczne

4. Rzetelność
Współczynnik korelacji
Rodzaje rzetelności
Rzetelność testów szybkości
Zależność współczynników rzetelności od badanej próby
Błąd standardowy pomiaru
Rzetelność testów badających biegłość oraz rzetelność wyników granicznych

5. Trafność: podstawowe pojęcia
Ewolucja pojęcia trafności testu
Sposoby badania trafności treściowej
Sposoby badania trafności kryterialnej
Procedury identyfikowania konstruktów
Uwagi końcowe i podsumowanie

6. Trafność: pomiar i interpretacja
Współczynnik trafności i błąd oszacowania
Trafność testu i teoria decyzji
Łączenie informacji pochodzących z różnych testów
Zastosowanie testów w decyzjach klasyfikacyjnych
Analizy statystyczne stronniczości testu

7. Analiza pozycji testowych
Trudność pozycji
Moc dyskryminacyjna pozycji
Teoria odpowiedzi na pytania testu
Analiza pozycji w testach szybkości
Krzyżowe badanie trafności
Zjawisko różnego funkcjonowania pozycji
Badania nad konstruowaniem pozycji

CZĘŚĆ TRZECIA
TESTY ZDOLNOŚCI

8. Testy indywidualne
Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta
Skale Wechslera
Skale Kaufmanów
Skale Zróżnicowanych Zdolności
System Diagnozy Poznawczej Dasa-Naglieri’ego

9. Testy dla specjalnych populacji
Testy dla niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym
Wieloaspektowa diagnoza osób upośledzonych umysłowo
Badanie osób z upośledzeniami fizycznymi
Testy wielokulturowe

10. Testy grupowe
Testy grupowe a testy indywidualne
Badanie adaptacyjne i przeprowadzanie testów przy pomocy komputera
Wielopoziomowe baterie
Pomiar wielu zdolności

11. Natura inteligencji
Znaczenie ilorazu inteligencji
Odziedziczalność i podatność na zmiany
Motywacja a inteligencja
Analiza czynnikowa inteligencji
Teorie organizacji cech
Natura i rozwój cech

12. Kwestie psychologiczne związane z testowym badaniem zdolności
Badania podłużne nad inteligencją dzieci
Inteligencja we wczesnym dzieciństwie
Problemy pomiaru inteligencji dorosłych
Populacyjne zmiany wyników testów inteligencji
Różnorodność kulturowa

CZEŚĆ CZWARTA
TESTOWE BADANIA OSOBOWOŚCI

13. Samoopisowe inwentarze osobowości
Procedury odwołujące się do odpowiedniości treściowej
Procedury odwołujące się do kryteriów empirycznych
Rola analizy czynnikowej w konstruowaniu testów
Rola teorii osobowości w konstruowaniu testów
Postawy wobec testu i tendencyjność odpowiedzi
Cecha, stan, osoba i sytuacja
Aktualny stan inwentarzy osobowości

14. Pomiar zainteresowań i postaw
Inwentarze zainteresowań – aktualny stan
Inwentarz Zainteresowań Stronga
Kilka najważniejszych inwentarzy zainteresowań
Niektóre istotne tendencje
Sondaże opinii i skale postaw
Poczucie kontroli

15. Techniki projekcyjne
Natura technik projekcyjnych
Techniki plam atramentowych
Techniki obrazkowe
Techniki werbalne
Wspomnienia autobiograficzne
Techniki wykonaniowe
Ocena technik projekcyjnych

16. Inne, techniki diagnostyczne
Narzędzia pomiaru stylów i typów
Testy sytuacyjne
Pojęcie Ja i konstrukty osobiste
Techniki obserwacyjne
Dane biograficzne

CZĘŚĆ PIĄTA
ZASTOSOWANIE TESTÓW W PRAKTYCE

17. Główne obszary zastosowania testów
Testy w edukacji
Testy zawodowe
Zastosowanie testów w psychologii klinicznej i w poradnictwie psychologicznym

18. Etyczne i społeczne aspekty badań testowych
Etyczne problemy stosowania testów i diagnozy psychologicznej
Kwalifikacje i kompetencje zawodowe osób stosujących testy
Odpowiedzialność wydawców testów
Ochrona prywatności
Poufność
Komunikowanie wyników badań testowych
Badania testowe różnych populacji

Literatura
Materiały źródłowe

Dodatek A. Alfabetyczny spis testów i innych narzędzi diagnostycznych
Dodatek B. Adresy wydawców i dystrybutorów testów oraz pokrewnych organizacji

Angielsko-polski słownik terminów psychologicznych występujących w tekście
Indeks testów angielsko-polski
Indeks testów polsko-angielski
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Jak podwyższyć swoją inteligencję

 

Wydawnictwo: AMBER
Autor
Alder Harry
ISBN
AMBER 83-241-1624-9
Liczba stron
176
Oprawa
miękka
Format
145 x 205 [mm]
Rok wydania
2004

Sprawdź inne podręczniki akademickie .

Inteligencję można podwyższać i są na to proste sposoby. Wystarczy nieco praktycznych umiejętności i… odrobina zdrowego rozsądku, by nie tylko lepiej wypaść w teście IQ, lecz także, aby panować nad swoimi uczuciami, nastrojami i odruchami. Autor proponuje ciekawe i łatwe do wykonania ćwiczenia, podparte wprowadzeniem teoretycznym, a także rady i wskazówki, jak lepiej korzystać ze swych zasobów umysłowych i jak rozwijać swoją inteligencję emocjonalną.

Spis treści:

* Czym jest dla ciebie inteligencja
* Jak poprawić wynik IQ
* Poznawanie siebie: inteligencja intrapersonalna
* Kontakty z ludźmi: inteligencja interpersonalna
* Jak podwyższyć poziom EQ
* Myśleć jak geniusz